fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vitra (substantive (noun))

lì'upam (IPA): vit.ˈɾa
'ìnglìsì: soul
aysna'o: mythology
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·vitra DU dual / dual numbers
pxe·vitra TRI trial / trial number
ay·vitra PL plural
fì·vitra DEM these {noun} (singular)
fay·vitra DEM PL these {noun plural}
tsa·vitra DEM that {noun} (singular)
tsay·vitra DEM PL those {noun] (plural)