fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säro'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈɾo.ʔa
'ìnglìsì: feat
accomplishment
great deed
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säro'a DU dual / dual numbers
pxe·säro'a TRI trial / trial number
ay·säro'a PL plural
fì·säro'a DEM these {noun} (singular)
fay·säro'a DEM PL these {noun plural}
tsa·säro'a DEM that {noun} (singular)
tsay·säro'a DEM PL those {noun] (plural)