fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mek (adjective)

lì'upam (IPA): mɛk
'ìnglìsì: empty
metaphorically: having no value
aysna'o: figurative terms not for persons, people objects / object descriptions
tsim: Frommer (29. Feb 2012)
naviteri.org