fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

meitayo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mɛ.i.ˈta.jo
'ìnglìsì: wetlands
tsim: naviteri.org (21 April 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·meitayo DU dual / dual numbers
pxe·meitayo TRI trial / trial number
ay·meitayo PL plural
fì·meitayo DEM these {noun} (singular)
fay·meitayo DEM PL these {noun plural}
tsa·meitayo DEM that {noun} (singular)
tsay·meitayo DEM PL those {noun] (plural)