fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mekre (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmɛk.ɾɛ
'ìnglìsì: supplies
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·mekre DU dual / dual numbers
pxe·mekre TRI trial / trial number
ay·mekre PL plural
fì·mekre DEM these {noun} (singular)
fay·mekre DEM PL these {noun plural}
tsa·mekre DEM that {noun} (singular)
tsay·mekre DEM PL those {noun] (plural)