fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈmokplumps/001c5aed-309a-45db-9a2b-ec9089c510ea.mp3
'ìnglìsì: suggestion
tsim: Frommer (26. Sept 2010)
naviteri.org (29. Feb 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmok DU dual / dual numbers
pxe·sìmok TRI trial / trial number
ay·sìmok PL plural
fì·tìmok DEM these {noun} (singular)
fay·sìmok DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmok DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmok DEM PL those {noun] (plural)