fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmll'an (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.mlˌ.ˈʔan
'ìnglìsì: acceptance
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmll'an DU dual / dual numbers
pxe·sìmll'an TRI trial / trial number
ay·sìmll'an PL plural
fì·tìmll'an DEM these {noun} (singular)
fay·sìmll'an DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmll'an DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmll'an DEM PL those {noun] (plural)