fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmu'ni (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈmuʔ.ni
'ìnglìsì: accomplishment
achievement
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmu'ni DU dual / dual numbers
pxe·sìmu'ni TRI trial / trial number
ay·sìmu'ni PL plural
fì·tìmu'ni DEM these {noun} (singular)
fay·sìmu'ni DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmu'ni DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmu'ni DEM PL those {noun] (plural)