fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

muntrray (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mun.trˌ.ˈaj
'ìnglìsì: next weekend
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05. April 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·muntrray DU dual / dual numbers
pxe·muntrray TRI trial / trial number
ay·muntrray PL plural
fì·muntrray DEM these {noun} (singular)
fay·muntrray DEM PL these {noun plural}
tsa·muntrray DEM that {noun} (singular)
tsay·muntrray DEM PL those {noun] (plural)