fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säomum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈo.mum
'ìnglìsì: (piece of) information (countable)
tsim: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säomum DU dual / dual numbers
pxe·säomum TRI trial / trial number
ay·säomum PL plural
fì·säomum DEM these {noun} (singular)
fay·säomum DEM PL these {noun plural}
tsa·säomum DEM that {noun} (singular)
tsay·säomum DEM PL those {noun] (plural)