fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säpenghrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.pɛŋ.ˈhrˌ
'ìnglìsì: warning
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säpenghrr DU dual / dual numbers
pxe·säpenghrr TRI trial / trial number
ay·säpenghrr PL plural
fì·säpenghrr DEM these {noun} (singular)
fay·säpenghrr DEM PL these {noun plural}
tsa·säpenghrr DEM that {noun} (singular)
tsay·säpenghrr DEM PL those {noun] (plural)