fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uolì'uvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈu.o.lɪ.ʔu.vi
'ìnglìsì: suffix
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·uolì'uvi DU dual / dual numbers
pxe·uolì'uvi TRI trial / trial number
ay·uolì'uvi PL plural
fì·uolì'uvi DEM these {noun} (singular)
fay·uolì'uvi DEM PL these {noun plural}
tsa·uolì'uvi DEM that {noun} (singular)
tsay·uolì'uvi DEM PL those {noun] (plural)