fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxey (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.ˈspʼɛjplumps/50f23b08-0c2b-4b91-ab32-0d5a18a39135.mp3
'ìnglìsì: March
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)