fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ìlva (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɪl.va
'ìnglìsì: flake
drop
chip
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ìlva DU dual / dual numbers
pxe·ìlva TRI trial / trial number
ay·ìlva PL plural
fì·ìlva DEM these {noun} (singular)
fay·ìlva DEM PL these {noun plural}
tsa·ìlva DEM that {noun} (singular)
tsay·ìlva DEM PL those {noun] (plural)