fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ìpxa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɪ.ˈpʼa
'ìnglìsì: fern
aysna'o: environment flora
tsim: Frommer (07. Okt. 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ìpxa DU dual / dual numbers
pxe·ìpxa TRI trial / trial number
ay·ìpxa PL plural
fì·ìpxa DEM these {noun} (singular)
fay·ìpxa DEM PL these {noun plural}
tsa·ìpxa DEM that {noun} (singular)
tsay·ìpxa DEM PL those {noun] (plural)