fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

herwì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɛɾ.wɪ
'ìnglìsì: snow
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·herwì DU dual / dual numbers
pxe·herwì TRI trial / trial number
ay·herwì PL plural
fì·herwì DEM these {noun} (singular)
fay·herwì DEM PL these {noun plural}
tsa·herwì DEM that {noun} (singular)
tsay·herwì DEM PL those {noun] (plural)