fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsla'tsu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈslaʔ.͡tsu plumps/226b5cb7-72c8-46f2-885d-bedf8fc863a1.mp3
'ìnglìsì: description
tsim: 31.01.2011
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsla'tsu DU dual / dual numbers
pxe·sìsla'tsu TRI trial / trial number
ay·sìsla'tsu PL plural
fì·tìsla'tsu DEM these {noun} (singular)
fay·sìsla'tsu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsla'tsu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsla'tsu DEM PL those {noun] (plural)