search for:

only exact match
search in:

tìsla'tsu (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈslaʔ.͡tsu plumps/226b5cb7-72c8-46f2-885d-bedf8fc863a1.mp3
English: description
source: 31.01.2011
naviteri.org

affix examples

me·sìsla'tsu DU dual / dual numbers
pxe·sìsla'tsu TRI trial / trial number
ay·sìsla'tsu PL plural
fì·tìsla'tsu DEM this {noun} (singular)
fay·sìsla'tsu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsla'tsu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsla'tsu DEM PL those {noun] (plural)