fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìska'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ska.ˈʔa
'ìnglìsì: destruction
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìska'a DU dual / dual numbers
pxe·sìska'a TRI trial / trial number
ay·sìska'a PL plural
fì·tìska'a DEM these {noun} (singular)
fay·sìska'a DEM PL these {noun plural}
tsa·tìska'a DEM that {noun} (singular)
tsay·sìska'a DEM PL those {noun] (plural)