fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìnui (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈnu.i
'ìnglìsì: failure (abstract concept)
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìnui DU dual / dual numbers
pxe·sìnui TRI trial / trial number
ay·sìnui PL plural
fì·tìnui DEM these {noun} (singular)
fay·sìnui DEM PL these {noun plural}
tsa·tìnui DEM that {noun} (singular)
tsay·sìnui DEM PL those {noun] (plural)