fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pizayu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpi.za.ju
'ìnglìsì: ancestor
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fizayu DU dual / dual numbers
pxe·fizayu TRI trial / trial number
ay·fizayu PL plural
fì·pizayu DEM these {noun} (singular)
fay·fizayu DEM PL these {noun plural}
tsa·pizayu DEM that {noun} (singular)
tsay·fizayu DEM PL those {noun] (plural)