fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'fyavi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪʔ.fja.vi
'ìnglìsì: expression
bit of language
phrase
tsim: Frommer (16. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'fyavi DU dual / dual numbers
pxe·lì'fyavi TRI trial / trial number
ay·lì'fyavi PL plural
fì·lì'fyavi DEM these {noun} (singular)
fay·lì'fyavi DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'fyavi DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'fyavi DEM PL those {noun] (plural)