fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'fyeng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lɪʔ.ˈfjɛŋ 
'ìnglìsì: honorific language
tsim: naviteri.org (28 Feb 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'fyeng DU dual / dual numbers
pxe·lì'fyeng TRI trial / trial number
ay·lì'fyeng PL plural
fì·lì'fyeng DEM these {noun} (singular)
fay·lì'fyeng DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'fyeng DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'fyeng DEM PL those {noun] (plural)