fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'fyaolo' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ
'ìnglìsì: language group
language users
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'fyaolo' DU dual / dual numbers
pxe·lì'fyaolo' TRI trial / trial number
ay·lì'fyaolo' PL plural
fì·lì'fyaolo' DEM these {noun} (singular)
fay·lì'fyaolo' DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'fyaolo' DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'fyaolo' DEM PL those {noun] (plural)