fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nikre (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnik.ɾɛ
'ìnglìsì: hair
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·nikre DU dual / dual numbers
pxe·nikre TRI trial / trial number
ay·nikre PL plural
fì·nikre DEM these {noun} (singular)
fay·nikre DEM PL these {noun plural}
tsa·nikre DEM that {noun} (singular)
tsay·nikre DEM PL those {noun] (plural)