fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nawmtu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnawm.tu
'ìnglìsì: great person
noble person
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·nawmtu DU dual / dual numbers
pxe·nawmtu TRI trial / trial number
ay·nawmtu PL plural
fì·nawmtu DEM these {noun} (singular)
fay·nawmtu DEM PL these {noun plural}
tsa·nawmtu DEM that {noun} (singular)
tsay·nawmtu DEM PL those {noun] (plural)