fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mektseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmɛk.͡tsɛŋplumps/a03f7858-f4fe-4bdd-a7b6-16f14ca4b2c5.mp3
'ìnglìsì: gap
breach
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mektseng DU dual / dual numbers
pxe·mektseng TRI trial / trial number
ay·mektseng PL plural
fì·mektseng DEM these {noun} (singular)
fay·mektseng DEM PL these {noun plural}
tsa·mektseng DEM that {noun} (singular)
tsay·mektseng DEM PL those {noun] (plural)