fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txepvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼɛp.vi
'ìnglìsì: spark
tsim: Frommer (14. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tepvi DU dual / dual numbers
pxe·tepvi TRI trial / trial number
ay·tepvi PL plural
fì·txepvi DEM these {noun} (singular)
fay·tepvi DEM PL these {noun plural}
tsa·txepvi DEM that {noun} (singular)
tsay·tepvi DEM PL those {noun] (plural)