fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txeptsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼɛp.͡tsjɪp
'ìnglìsì: flame
tsim: naviteri.org (31 July 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·teptsyìp DU dual / dual numbers
pxe·teptsyìp TRI trial / trial number
ay·teptsyìp PL plural
fì·txeptsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·teptsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·txeptsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·teptsyìp DEM PL those {noun] (plural)