fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txepvispxam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtʼɛp.vi.spʼam 
'ìnglìsì: sparkle pod
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tepvispxam DU dual / dual numbers
pxe·tepvispxam TRI trial / trial number
ay·tepvispxam PL plural
fì·txepvispxam DEM these {noun} (singular)
fay·tepvispxam DEM PL these {noun plural}
tsa·txepvispxam DEM that {noun} (singular)
tsay·tepvispxam DEM PL those {noun] (plural)