fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vurvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvuɾ.vi
'ìnglìsì: summary
synopsis
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·vurvi DU dual / dual numbers
pxe·vurvi TRI trial / trial number
ay·vurvi PL plural
fì·vurvi DEM these {noun} (singular)
fay·vurvi DEM PL these {noun plural}
tsa·vurvi DEM that {noun} (singular)
tsay·vurvi DEM PL those {noun] (plural)