fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vurway (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvuɾ.waj
'ìnglìsì: story poem
narrative poem
tsim: naviteri.org (07 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·vurway DU dual / dual numbers
pxe·vurway TRI trial / trial number
ay·vurway PL plural
fì·vurway DEM these {noun} (singular)
fay·vurway DEM PL these {noun plural}
tsa·vurway DEM that {noun} (singular)
tsay·vurway DEM PL those {noun] (plural)