fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

venu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvɛ.nu
'ìnglìsì: foot
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (27. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·venu DU dual / dual numbers
pxe·venu TRI trial / trial number
ay·venu PL plural
fì·venu DEM these {noun} (singular)
fay·venu DEM PL these {noun plural}
tsa·venu DEM that {noun} (singular)
tsay·venu DEM PL those {noun] (plural)