fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ventil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvɛn.til
'ìnglìsì: ankle
aysna'o: body / mind
tsim: naviteri.org (31 Dec 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ventil DU dual / dual numbers
pxe·ventil TRI trial / trial number
ay·ventil PL plural
fì·ventil DEM these {noun} (singular)
fay·ventil DEM PL these {noun plural}
tsa·ventil DEM that {noun} (singular)
tsay·ventil DEM PL those {noun] (plural)