fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

venzek (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvɛn.zɛk
'ìnglìsì: toe
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (27. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·venzek DU dual / dual numbers
pxe·venzek TRI trial / trial number
ay·venzek PL plural
fì·venzek DEM these {noun} (singular)
fay·venzek DEM PL these {noun plural}
tsa·venzek DEM that {noun} (singular)
tsay·venzek DEM PL those {noun] (plural)