fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syayvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsjaj.vi
'ìnglìsì: luck
chance
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syayvi DU dual / dual numbers
pxe·syayvi TRI trial / trial number
ay·syayvi PL plural
fì·syayvi DEM these {noun} (singular)
fay·syayvi DEM PL these {noun plural}
tsa·syayvi DEM that {noun} (singular)
tsay·syayvi DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong