fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìme'em (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈmɛ.ʔɛm plumps/b4db8b83-b5b5-4119-bb07-b2668d5d9c75.mp3
'ìnglìsì: harmony (general sense)
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìme'em DU dual / dual numbers
pxe·sìme'em TRI trial / trial number
ay·sìme'em PL plural
fì·tìme'em DEM these {noun} (singular)
fay·sìme'em DEM PL these {noun plural}
tsa·tìme'em DEM that {noun} (singular)
tsay·sìme'em DEM PL those {noun] (plural)