fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈmal
'ìnglìsì: trustworthiness
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmal DU dual / dual numbers
pxe·sìmal TRI trial / trial number
ay·sìmal PL plural
fì·tìmal DEM these {noun} (singular)
fay·sìmal DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmal DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmal DEM PL those {noun] (plural)