fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìmeyp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈmɛjpplumps/4b864c02-2c62-44e1-80ad-16b897661fbf.mp3
'ìnglìsì: weakness
tsim: forum.learnnavi.org (12 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìmeyp DU dual / dual numbers
pxe·sìmeyp TRI trial / trial number
ay·sìmeyp PL plural
fì·tìmeyp DEM these {noun} (singular)
fay·sìmeyp DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmeyp DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmeyp DEM PL those {noun] (plural)