fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sngeltseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsŋɛl.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: rubbish place
garbage dump
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngeltseng DU dual / dual numbers
pxe·sngeltseng TRI trial / trial number
ay·sngeltseng PL plural
fì·sngeltseng DEM these {noun} (singular)
fay·sngeltseng DEM PL these {noun plural}
tsa·sngeltseng DEM that {noun} (singular)
tsay·sngeltseng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong