fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tawsìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtaw.sɪp
'ìnglìsì: skyship
aysna'o: loan words

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawsìp DU dual / dual numbers
pxe·sawsìp TRI trial / trial number
ay·sawsìp PL plural
fì·tawsìp DEM these {noun} (singular)
fay·sawsìp DEM PL these {noun plural}
tsa·tawsìp DEM that {noun} (singular)
tsay·sawsìp DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong