fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkara (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ka.ˈɾa 
'ìnglìsì: resistance
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkara DU dual / dual numbers
pxe·sìkara TRI trial / trial number
ay·sìkara PL plural
fì·tìkara DEM these {noun} (singular)
fay·sìkara DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkara DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkara DEM PL those {noun] (plural)