fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼɛwplumps/2834bf62-74a8-410f-8042-f33a4bc6dbab.mp3
'ìnglìsì: edge
brink
limit
border
end
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tew DU dual / dual numbers
pxe·tew TRI trial / trial number
ay·tew PL plural
fì·txew DEM these {noun} (singular)
fay·tew DEM PL these {noun plural}
tsa·txew DEM that {noun} (singular)
tsay·tew DEM PL those {noun] (plural)