fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paynäpll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.næ.plˌ
'ìnglìsì: pineapple
aysna'o: loan words
tsim: naviteri.org (31 Jul 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faynäpll DU dual / dual numbers
pxe·faynäpll TRI trial / trial number
ay·faynäpll PL plural
fì·paynäpll DEM these {noun} (singular)
fay·faynäpll DEM PL these {noun plural}
tsa·paynäpll DEM that {noun} (singular)
tsay·faynäpll DEM PL those {noun] (plural)