search for:

only exact match
search in:

tìkara (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ka.ˈɾa 
English: resistance
source: naviteri.org (30 Sep 2023)

affix examples

me·sìkara DU dual / dual numbers
pxe·sìkara TRI trial / trial number
ay·sìkara PL plural
fì·tìkara DEM this {noun} (singular)
fay·sìkara DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkara DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkara DEM PL those {noun] (plural)