fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säyìm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈjɪm 
'ìnglìsì: tie
something used for binding
tsim: naviteri.org (04 July 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säyìm DU dual / dual numbers
pxe·säyìm TRI trial / trial number
ay·säyìm PL plural
fì·säyìm DEM these {noun} (singular)
fay·säyìm DEM PL these {noun plural}
tsa·säyìm DEM that {noun} (singular)
tsay·säyìm DEM PL those {noun] (plural)