fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säzärìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈzæ.ɾɪp
'ìnglìsì: face lead
rein
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: Frommer (07. Okt. 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säzärìp DU dual / dual numbers
pxe·säzärìp TRI trial / trial number
ay·säzärìp PL plural
fì·säzärìp DEM these {noun} (singular)
fay·säzärìp DEM PL these {noun plural}
tsa·säzärìp DEM that {noun} (singular)
tsay·säzärìp DEM PL those {noun] (plural)