fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säyäkx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈjækʼ
'ìnglìsì: snub
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säyäkx DU dual / dual numbers
pxe·säyäkx TRI trial / trial number
ay·säyäkx PL plural
fì·säyäkx DEM these {noun} (singular)
fay·säyäkx DEM PL these {noun plural}
tsa·säyäkx DEM that {noun} (singular)
tsay·säyäkx DEM PL those {noun] (plural)