fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): vul
'ìnglìsì: branch (of a tree)
aysna'o: environment flora
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·vul DU dual / dual numbers
pxe·vul TRI trial / trial number
ay·vul PL plural
fì·vul DEM these {noun} (singular)
fay·vul DEM PL these {noun plural}
tsa·vul DEM that {noun} (singular)
tsay·vul DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong