fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vultsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvul.͡tsjɪp
'ìnglìsì: stick (of a tree, branch)
aysna'o: environment flora
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·vultsyìp DU dual / dual numbers
pxe·vultsyìp TRI trial / trial number
ay·vultsyìp PL plural
fì·vultsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·vultsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·vultsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·vultsyìp DEM PL those {noun] (plural)